Flitsers | Kaart(*) |Files | Nieuws

100 km/u op de snelweg? Maak bezwaar!
Op 23 december heeft onze minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit gepubliceerd om de snelheid te verlagen op onze snelwegen naar een slaapverwekkende 100km/u. Tegen ieder besluit is bezwaar aan te tekenen en bij deze roepen wij iedereen op om dat te doen.

Helaas is het zo dat wij niet heel veel verstand hebben van stikstofmaterie, dus wij hebben een beetje rondgevraagd hoe dit nou zit.

'De grond voor de verlaging van de maximum snelheid is de verlaging van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. Gebieden vaak niet groter dan een postzegel. Het model waarmee dat wordt berekend, is niet gevalideerd met metingen en kent op lokale schaal onzekerheid van wel 60% voor stikstofoxiden. 

Verder is het de vraag of de stikstofoxiden in het natuurgebied terechtkomen, of tot ca. 50 meter van de weg.' 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft dit besluit niet eens doorgerekend, want zij meten achteraf. 

Hier nog een goed stuk over waarom dit symboolpolitiek is van Climategate.

Voor de echte kenners van dit dossier die bezwaar willen aantekenen en dit ook bij de bestuursrechter of voorzieningenrechter willen aanvechten willen wij financieel helpen door kosten als griffierecht etc. te vergoeden. Kosten van advocaten of juristen geldt dit niet voor, helaas. We zouden willen dat we dat konden omdat ook wij miljoenen aan subsidies krijgen zoals clubs als Urgenda en Milieudefensie of bijdragen uit de Postcodeloterij (hebt u deze al opgezegd?).

Onderstaand het citaat uit het Verkeersbesluit waar u uw bezwaar naartoe kunt sturen:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Dit is tot en met maandag 3 februari 2020. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht 

onder vermelding van “Bezwaarschrift Verkeersbesluit Landelijke Snelheidsverlaging - RWS-2019/45657”. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.


Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift kan – bij een spoedeisend belang – een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de woonplaats gelegen is van degene die het verzoek doet. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk moet tevens een kopie van het besluit worden toegevoegd waarop het geschil betrekking heeft.

Het verzoek moet zijn ondertekend en tenminste te bevatten

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Stuur bovendien een kopie van het bezwaarschrift mee.


Kosten

Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank zal daar na de indiening op wijzen en berichten over de hoogte van het bedrag en binnen welke termijn en op welke wijze het bedrag moet worden voldaan.


Bron: www.flitsservice.nl
Datum: 29-12-2019